NGHI THỨC HỒNG DANH SÁM HỐI (VÀO NGÀY 14 - 30AL HÀNG THÁNG CÁC CHÙA BẮC TÔNG)

In

NGHI THỨC HỒNG DANH SÁM HỐI


(VÀO NGÀY 14 - 30AL HÀNG THÁNG CÁC CHÙA BẮC TÔNG)NIỆM HƯƠNG

(Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay ngắn chắp tay để ngang ngực mật niệm)


TỊNH PHÁP GIỚI CHƠN NGÔN

Án lam xóa ha. (3 lần)


TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)


AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, Án, độ rô độ rô, địa vỷ ta bà ha. (3 lần)(Chủ lễ thắp ba cây hương quỳ ngay thẳng cầm hương ngang trán niệm bài cúng hương)


CÚNG HƯƠNG TÁN PHẬT


Nguyện thử diệu hương vân

Biến mãn thập phương giới

Cúng dường nhất thiết Phật

Tôn pháp chư Bồ tát

Vô biên Thanh Văn chúng

Cập nhất thiết Thánh Hiền

Duyên khởi quang minh đài,

Xứng tánh tác Phật sự

Phổ huân chư chúng sanh

Giai phát Bồ đề tâm

Viễn ly chư vọng nghiệp

Viên thành vô thượng đạo.


(Xá 3 xá rồi đọc bài kỳ nguyện)


KỲ NGUYỆN


Tư thời đệ tử chúng đẳng phúng tụng kinh chú, xưng tán hồng danh, tập thử công đức, nguyện thập phương thường trú Tam bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðại bi hội thượng Phật Bồ tát, từ bi gia hộ Phật tử..... Pháp danh..... phiền não đoạn diệt, nghiệp chướng tiêu trừ, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách.

Phổ nguyện: âm siêu dương thới, hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh, tề thành Phật đạo.


TÁN PHẬT


Pháp vương vô thượng tôn

Tam giới vô luân thất

Thiên nhơn chi Ðạo sư

Tứ sanh chi từ phụ

Ư nhứt niệm quy y

Năng diệt tam kỳ nghiệp

Xưng dương nhược tán thán

Ức kiếp mạc năng tận.


(Ðứng dậy cắm hương lên lư rồi chắp tay đứng thẳng và niệm lớn)


QUÁN TƯỞNG


Năng lễ, sở lễ tánh không tịch

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì

Ngã thử đạo tràng như Ðế châu

Thập phương chư Phật ảnh hiện trung

Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền

Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ. (1 lạy)


( Đứng dậy chắp tay xướng lễ )


- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, Thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh sơn hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)

- Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới Ðại từ Ðại bi A Di Ðà Phật, Ðại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ tát, Ðại nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ tát, Thanh tịnh Ðại hải chúng Bồ-tát. (1 lạy)


(Ðứng ngay, vô chuông mõ và đồng tụng)


TÁN LƯ HƯƠNG


Lư hương sạ nhiệt

Pháp giới mông huân

Chư Phật hải hội tất diêu văn

Tùy xứ kiết tường vân

Thành ý phương ân

Chư Phật hiện toàn thân.


Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát. (3 lần)


CHÚ ÐẠI BI


Nam mô Ðại bi Hội thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)


Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da, án, tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa.

Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha.

Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần)


Nam mô Thập Phương thường trú Tam Bảo  (3 lần)


KHAI KINH KỆ


Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp

Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì

Nguyện giải Như Lai chơn thiệt nghĩa.


Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)


Nam mô Hồng Danh Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần)


HỒNG DANH BỬU SÁM


Đại Từ Đại Bi thương chúng sanh

Đại Hỷ Đại Xả cứu muôn loài

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm

Đệ tử chí tâm quy mạng lễ.


Nam mô quy y Kim Cang Thượng Sư.

Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng.

Ngã kim phát tâm, bất vị tự cầu nhơn thiên phước báo, Thanh Văn, Duyên Giác, nãi chí quyền thừa Chư vị Bồ Tát, duy y tối thượng thừa, phát bồ đề tâm, nguyện dữ pháp giới chúng sanh nhứt thời đồng đắc A nậu đa la tam miệu tam bồ đề.


CHÍ TÂM ĐẢNH LỄ: 


- Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Chư Phật. (1 lạy)

- Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Tôn Pháp. (1 lạy)

- Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhứt thiết Hiền Thánh Tăng. (1 lạy)

- Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. (1 lạy)


( TỤNG TIẾP hoặc MỖI HỒNG DANH PHẬT LẠY 1 LẠY )


Tùy Hỷ Hồi Hướng

 

 

Các đức Thế Tôn, Thường trú trên đời

Xin thương xót con:

Vì ngay trong kiếp này

Và những kiếp xa xưa

Từ đời vô thỉ, Con đã từng lầm lẫn

Ðã gây khổ đau, Cho chính bản thân

Và cho kẻ khác. Tự mình gây ra lầm lỗi

Hoặc xúi người khác, Làm nên lầm lỗi

Hoặc tán đồng theo

Giết hại, trộm cắp, Dối trá, tà dâm

Với những tà nghiệp khác

Trong mười nghiệp bất thiện

Hoặc có che dấu

Hoặc không che dấu

Những tội lỗi ấy

Ðưa về địa ngục Ngạ quỷ, súc sinh

Làm cho kiếp sau, Sinh nơi biên địa

Sáu căn khiếm khuyết

Không có điều kiện

Lớn lên thành người

Những tội chướng ấy

Hôm nay con nguyền nhất tâm

Cầu xin sám hối. (C)

 

 

Xin chư Phật Thế Tôn

Chứng biết cho con

Thương tưởng đến con

Con phủ phục trước mặt các Ngài

Phát lời nguyện rằng:

Nếu trong vô lượng kiếp xa xưa,

Cũng như trong đời này

Nếu con đã từng bố thí

Dù chỉ một nắm cơm

Hoặc một manh áo,

Nếu con đã từng nói lời ái ngữ

Dù chỉ một vài câu,

Nếu con đã từng biết nhìn với con mắt từ bi

Dù chỉ trong chốc lát,

Nếu con đã từng có cử chỉ an ủi vỗ về

Dù chỉ một vài lần,

Nếu con đã từng lắng nghe diệu pháp

Dù chỉ một buổi, 

Nếu con đã từng cúng dường trai Tăng

Dù chỉ một lần

Nếu con đã từng cứu mạng chúng sinh

Dù chỉ là vài con sâu con kiến,

Nếu con đã từng tụng đọc kinh văn

Dù chỉ một vài câu,

Nếu con đã từng xuất gia

Dù chỉ trong một kiếp,

Nếu con đã từng nâng đỡ kẻ khác trên đường tu học

Dù chỉ giúp được vài người,

Nếu con đã từng tu tập tịnh giới

Dù chưa được hoàn toàn thanh tịnh,

Tất cả những công đức ấy

Ðều là những thiện căn con đã gieo trồng

Hôm nay xin gồm thâu tất cả lại

Kính dâng lên chư Phật

Như một tràng hoa ngát hương

Và xin hồi hướng tất cả các công đức ấy

Về quả vị Bồ Ðề.  (C)

 

 

Con xin mở lòng rộng lớn

Hướng về Vô Thượng Chính Giác,

Nguyện đạt tới hiểu biết lớn

Nguyện thành tựu thương yêu sâu

Nguyện tu tập chuyên cần

Chuyển hóa khổ đau

Cho con và cho tất cả mọi loài

Tất cả mọi động tác của thân miệng ý

Ðều xin hướng về

Làm hạnh phúc cho mọi người mọi loài.

Ðó là ước mong sâu sắc nhất của con

Ngoài tâm Bồ Ðề

Ngoài khao khát hiểu biết lớn

Ngoài nguyện ước thương yêu sâu

Con không còn ước mong nào nữa cả. (C)

 

 

Chư Phật trong mười phương và ba đời

Ðều đã từng hồi hướng như thế

Hôm nay con cũng xin hồi hướng như thế.

Bao nhiêu lầm lỗi đều xin sám hối

Bao nhiêu công đức đều xin tùy hỉ

Biển công đức vô lượng

Cũng là núi trí tuệ cao vòi vọi

Chư Phật và thầy tổ

Là ánh sáng soi chiếu cho con

Trong giờ phút trang nghiêm

Xin đem thân mạng này

Quay về và đảnh lễ. (CCC)


Nguyện ngày an lành, đêm an lành

Đêm ngày sáu thời thường an lành

Tất cả các thời đều an lành

Xin nguyện Từ Bi thường gia hộ. (3 lần)


Nam mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ tát (3 lần)


SÁM HỐI PHÁT NGUYỆN


Đệ tử chúng con từ vô thỉ

Gây bao tội ác bởi lầm mê

Đắm trong sanh tử đã bao lần

Nay đến trước đài Vô Thượng Giác.


Biển trần khổ lâu đời luân lạc

Với sanh linh vô số điêu tàn

Sống u hoài trong kiếp lầm than

Con lạc lõng không nhìn phương hướng.


Đoàn con dại từ lâu vất vưởng

Hôm nay trông thấy đạo huy hoàng

Xin hướng về núp bóng từ quang

Lạy Phật Tổ soi đường dẫn bước.


Bao tội khổ trong đường ác trược

Vì tham, sân, si mạn gây nên

Con hôm nay giữ trọn lời nguyền

Xin sám hối để lòng thanh thoát.


Trí huệ quang minh như nhật nguyệt

Từ Bi vô lượng cứu quần sinh

Ôi! Từ lâu ba chốn ngục hình

Giam giữ mãi con nguyền ra khỏi.


Theo gót Ngài vượt qua khổ ải

Nương thuyền từ vượt bể ái hà

Nhớ lời Ngài," Bờ giác không xa"

Hành thập thiện cho đời tương sáng.


Bỏ việc ác, cho đời quang đãng

Đem phúc lành gieo rắc phàm Nhân

Lời ngọc vàng ghi mãi bên lòng

Con nguyện được sống đời rộng rãi.


Con niệm Phật để lòng nhớ mãi

Hình bóng Người cứu khổ chúng sanh

Để theo Ngài trên bước đường lành

Chúng con khổ, nguyện xin cứu khổ.


Chúng con khổ, nguyện xin tự độ

Ngoài tham lam sân hận ngập trời

Phá si mê trí huệ tuyệt vời

Con nhớ đức Di Đà lạc quốc.


Phật A Di Đà thân kim sắc

Tướng tốt quang minh tự trang nghiêm

Năm tu di uyển chuyển bạch hào

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc.


Trong hào quang hóa vô số Phật

Vô số Bồ Tát hiện ở trong

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.


Quy mạng lễ A Di Đà Phật

Ở phương Tây thế giới an lành

Con nay xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức Từ Bi tiếp độ.Nam mô A Di Đà Phật (21 hoặc 108 lần / Niệm càng nhiều càng tốt)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần).Tội từ tâm khởi, từ tâm sám

Tâm được tịnh rồi, tội cùng tiêu

Tội hết tâm tịnh, thảy đều không

Như thế gọi là chơn sám hối

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát. (3 lần)

(chuông, đồng xá)


MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA TÂM KINH


Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách.

Xá-Lợi-Tử ! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá-Lợi-Tử ! Thị chư Pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát bà ha. (3 lần)


THẤT PHẬT DIỆT TỘI CHƠN NGÔN

Ly bà ly bà đế, Cầu ha cầu ha đế, Đà ra ni đế, Ni ha ra đế, Tỳ lê nễ đế, Ma ha dà đế, Chơn lăng càn đế, ta bà ha. (3 lần)

KỆ HỘ PHÁP


Trời, A-tu-la và Dược-xoa

Đến đây nghe Pháp hãy hết lòng

Ủng hộ đạo Phật cho bền lâu

Tất cả làm theo lời Phật dạy

Những ai đã đến đây nghe Pháp

Hoặc ở dưới đất hoặc trên không

Hãy nhìn mọi loài bằng mắt thương

Ngày đêm an trú trong chánh pháp.

Nguyện cho thế giới thường an ổn

Thấm nhuần phước trí và từbi

Tất cả tội chướng đều tiêu trừ

Lìa xa khổ não thường an lạc

Đại chúng nhất tâm trì giới luật

Công phu thiền định phải tinh chuyên

Đóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm

Khắp nơi mọi miền đều hạnh phúc.

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)


HỒI HƯỚNG


Sám hối công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.


Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.


Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.


Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhứt thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo.


PHỤC NGUYỆN


Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng minh

Đệ tử chúng con  một  dạ chí  thành đảnh lễ hồng danh chư Phật, sám hối công đức chuyên vì cầu nguyện Tam Bảo gia hộ đệ tử chúng con..... phiền não dứt sạch, nghiệp chướng tiêu tan, tật bịnh tiêu trừ, thân tâm thường lạc, gia đình thịnh đạt, hưởng cảnh an nhàn. Cửu huyền thất  tổ, nội ngoại tiên linh, đều được nghe kinh, vãng sinh Tịnh Độ.

Khấn nguyện: Thuyền Từ phổ  độ, cảm ứng vô biên, đồng hóa hữu duyên, đồng thành Phật đạo.

Đồng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật.


TỰ QUY Y

- Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

- Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển.

- Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không ngại.


Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.

(đứng lên lạy 3 lạy, xá rồi lui ra)


CHÙA TỰ TÂM


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 17 Tháng 1 2018 19:03 )